Säkerhet

Hög säkerhet och god beredskap

Säkerhetstänkandet är mycket högt i hela företaget. Vi har ett väl utbyggt skydd och ett bra samarbete med myndigheterna. Stadex har tagit fram rutiner och instruktioner för all kemikaliehantering. Dessa följs noga för att hanteringen ska kunna ske säkert för både personal och omgivning.

• Vid ett eventuellt läckage finns invallningar som samlar upp utsläppet för att förhindra att det läcker ut i såväl naturen som avloppsnätet.
• Anläggningen är försedd med automatiskt gas- och brandlarm som är kopplat direkt till SOS-centralen.
• Vi har ett certifierat miljöledningssystem enligt ISO 14001 sedan 1999. Det innebär bland annat att vi har rutiner för kontroll och övervakning av våra tillverkningsprocesser så att störningar på människa och miljö blir så små som möjligt och att olyckor förebyggs.

QES-policy

Säkerhet, Hälsa och Miljö är frågor av högsta prioritet för Stadex och skall alltid vägas in i företagets beslutsfattande. Omsorgen om människa och miljö har alltid företräde i företagets verksamhet. Stadex ledning bär det primära ansvaret för QES-frågor samtidigt som alla anställda har ett personligt ansvar. Viktigt för företaget är att skapa resurser och rutiner för ett underhåll som syftar till att minimera risker i all vår verksamhet. Stadex skall alltid leva upp till gällande lagstiftning och andra tvingande regler som ett minimiåtagande.

Vår säkerhetspolicy skall leda till:

• Att spåra och förebygga händelser som kan innebära risk för att människa, miljö och egendom drabbas av olägenhet eller skada,
• Att begränsa konsekvenserna vid en eventuell olycka samt
• Att förbättra företagets processer ur säkerhetssynpunkt.

Säkerhetsregler

Det finns upprättade regler kring säkerheten på vår anläggning som alla introduceras till såväl nya medarbetare som entreprenörer som kommer till oss. Arbeta säkert eller inte alls. Vid företaget ges obligatorisk ”Säkerhetsgenomgång” för alla anlitade entreprenörer när de anländer första gången till vår anläggning.

Riskanalys

Vi genomför löpande riskanalys för vår kemikaliehantering där vi kritiskt granskar verksamheten, processer och system för att identifiera eventuella risker för en olycka och föreslå förebyggande och skademinskande åtgärder.
Analysen ska ge en helhetsbild av företagets risker och utgöra en grund för prioriteringar gällande åtgärder för att förebygga skadehändelser. Målet med analysen är att hanteringen av kemikalier skall vara säker.

Flera olika riskanalyser genomförs. Under senare åren har processäkerhet stått högt på agendan. Inventeringar och olika förbättringsprogram planeras och genomförs på Stadex och inom Avebe.

Under våren 2021 planeras för en uppdaterad riskanalys för 2,4-företag enligt mall utav Räddningstjänsten Syd.

Säkerhetsrapport

En ny version av Säkerhetsrapporten lämnades in till Länsstyrelsen under 2019.
Klassningsplaner har upprättats vid anläggningen. En översyn gjordes under våren 2018.
Insatsplaner, brand uppdateras enligt ny mall från Räddningstjänsten Syd. Det har blivit en 40 sidor detaljerade ritningar för alla våningar, plan och byggnader inom vår anläggning.

Stadex Safety Day arrangerades första gången den 10 juni 2015. En heldag för all personal för att stimulera till utvecklad och förbättrad säkerhetskultur . Andra gången 1 juni 2016 arrangerades på nytt en heldag med all personal i fortsatt ökad säkerhet och vår kultur skapar vi tillsammans. Dagen genomfördes den 14 juni under 2017. Därefter genomfördes det en Safety Day januari 2019. Under 2020 medförde Corona pandemin, restriktioner för fysiska möten för grupper och företaget planerar för en ny dag under senare delen av 2021.