Arbetsmiljö

Stadex och miljön

Viljan och förmågan att inom Stadex arbeta för en god inre och yttre miljö är viktiga faktorer i vår utveckling och på sikt en överlevnadsfråga för oss. Vårt mål är att inte utsätta våra egna medarbetare, människor i vår omgivning eller naturen för någon negativ miljöpåverkan.

För alla på Stadex och inom hela Avebe gäller: ”Arbeta säkert eller arbeta inte alls”.

 

Arbetsmiljöpolicy

Vi arbetar säkert eller inte alls. Ett led i vårt arbete för säker arbetsmiljö involverar vår säkerhetskultur. ​

Stadex skall vara en säker, skadefri och trivsam arbetsplats, där alla medarbetare skall känna sig trygga och säkra och inte utsättas för risker. Vi arbetar förebyggande och långsiktigt med arbetsmiljö som en integrerad del i den dagliga verksamheten. Exempel på detta är riskanalyser, skyddsronder och säkerhetssamtal. ​

Vi skall ständigt utvärdera och förbättra vårt arbetssätt och våra processer för att göra dessa säkra för våra anställda. Vi arbetar tillsammans och engagerar oss över gränserna utanför vårt egna område. Ett aktivt hälsoarbete främjas och vitalitet och arbetsmiljöfrågor är en stående punkt på avdelningsmötens agenda.​

Ansvaret för att vår arbetsmiljö uppfyller lagar och avtal och för den kontinuerliga utvecklingen av arbetsmiljön ligger på alla chefer i organisationen och säkerhet tilldelas högsta prioritet. Samtidigt har alla anställda ett individuellt ansvar i dessa frågor. Revision av arbetsmiljön skall ske årligen. ​

Stadex ger alla medarbetare lika möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktions-nedsättning, sexuell läggning eller ålder. Stadex tillåter varken diskriminering eller trakasserier.         ​

Denna policy är grunden för arbetsmiljöarbetet vid AB STADEX och alla medarbetare och alla som arbetar på uppdrag av Stadex har den gemensamma uppgiften att se till att den förverkligas. Arbetsmiljöpolicyn skall spridas och göras känd för alla på Stadex. ​

Malmö den 31 maj 2022, VD, AB Stadex