Arbetsmiljö

Stadex och miljön

Viljan och förmågan att inom Stadex arbeta för en god inre och yttre miljö är viktiga faktorer i vår utveckling och på sikt en överlevnadsfråga för oss. Vårt mål är att inte utsätta våra egna medarbetare, människor i vår omgivning eller naturen för någon negativ miljöpåverkan.

För alla på Stadex och inom hela Avebe gäller: ”Arbeta säkert eller arbeta inte alls”.

 

Policy, utdrag ur vår Arbetsmiljöpolicy

Stadex skall vara en effektiv och trivsam arbetsplats, där alla medarbetare skall känna sig trygga och säkra och inte utsättas för risker. Vi skall arbeta för att uppnå en skadefri arbetsplats. Vi är övertygade om att skador på arbetsplatsen kan förebyggas genom att systematiskt arbeta med arbetsmiljöproblem med ledstjärna att skapa en skadefri arbetsplats.

Vi skall ständigt utvärdera och förbättra vårt arbetssätt och våra processer för att göra dessa säkra för våra anställda.

Vi ser lagar och avtal som minimikrav. Det är vår ambition att hålla en hög standard på vår arbetsmiljö.

Ansvaret för att vår arbetsmiljö uppfyller lagar och avtal och för den kontinuerliga utvecklingen av arbetsmiljön ligger på alla chefer i organisationen och säkerhet tilldelas högsta prioritet.

Samtidigt har alla anställda ett individuellt ansvar i dessa frågor och förväntas därför att iaktta ställda krav avseende hälsa, säkerhet och miljö i all sin verksamhet.