Samråd med myndigheter

Vi har fortlöpande avstämningar med:

  •  Länsstyrelsen
  •  Malmö stad/Miljökontoret/Stadsbyggnadskontoret
  •  Räddningstjänsten Syd
  •  Tullverket

I december 2016 erhöll företaget ett nytt miljötillstånd efter en dom hos Mark-och miljödomstolen i Växjö. I dec 2018 skickades in prövoutredningsrapport. Företaget väntar på återkoppling från Länsstyrelsen Skåne.

April 2019 skickades in en ny version av Säkerhetsrapport till Länsstyrelsen.

Företaget har gjort en energikartläggning under hösten 2016 samt har lämnat in energirapport till energimyndigheten.

Företaget har ansökt om AEO godkännande som utfärdats av Tullverket. Företaget är registrerad hos FDA för export till USA.

Under våren 2021 påbörjas en uppdatering av företagets 2,4-riskanalys i samråd med Räddningstjänsten Syd.