Samråd med myndigheter

Vi har fortlöpande avstämningar med:

• Länsstyrelsen
• Malmö stad/Miljökontoret/Stadsbyggnadskontoret
• Arbetsmiljöverket, Malmö.
• Räddningstjänsten Syd

I december 2016 erhöll företaget ett nytt miljötillstånd efter en dom hos Mark-och miljödomstolen i Växjö.

I slutet på maj 2016 skickades en ny version av Säkerhetsrapport in till Länsstyrelsen. AB Stadex är en Seveso hög anläggning.

Företaget har gjort en energikartläggning under hösten 2016 samt har lämnat in energirapport till energimyndigheten.